ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

30 มกราคม 2562

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ E๕๐๐๐๑7 อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๖๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานสังกัด วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วโปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๓
๒. ไม่เป็นผู้พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการ เกษียณก่อนกำหนด)
๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลา แสะสถานที่สมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>แบบฟอร์มต่างๆ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๑๙/๗๖ หมู่ที่ ๑ ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗40๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๘๗๐๗๐๘-๙


ไฟล์แนบ