การประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาการทันสมัยของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย

11 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “วิทยาการทันสมัยของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนฟื้นฟูความรู้และวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติให้ทันสมัย และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ณ ห้องอินทนิล กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่