นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ดุษฏีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับรางวัลประเภทดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

29 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

นางสาวสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ รหัสนักศึกษา 560451004 ดุษฏีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับการคัดเลือกผลงานทางวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอก และระดับงานวิจัยผลการประกวดในปีนี้มีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ประเภทดีเด่น ด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ  ในหัวข้อ "ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563  ณ ห้องปริ้นบอลรูม 2-3 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

Cr : https://www.facebook.com/soanthrocmu , https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34805 
ข้อมูลโดย : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34805
แกลลอรี่