ประกาศ มช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษา มช.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

22 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่