รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

18 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี   รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในการตรวจประเมินฯ โดยได้ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา  ชาติอภิศักดิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  โชคถาวร  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม   เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562ณ คณะสังคมศาสตร์
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่