นศ.วิศวฯ อุตสาหการ มช. คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น จาก มช.

7 มีนาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวพัทธ์ธีราพร อิวาง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ประเภทโครงงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกมา” บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา วิสิทธิพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา