เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) เดินทางมาสํารวจสถานที่ และห้องประชุมของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

29 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) เดินทางมาสํารวจสถานที่ และห้องประชุมของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่