นศ. ป.โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้าที่ 1 รางวัลนำแนวทางจริยธรรม AI มาใช้งานดีเด่น พร้อมเงิน 5 หมื่นบาท จาก สดช.

19 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

        "นายธเนศ สิงห์ลอ" นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ระดับบุคคล ในบทบาทของนักวิจัย นักพัฒนา ผู้ให้บริการ" ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกย่องบุคคลที่นำแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการแปลงแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเข้ารับมอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลการประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

Cr.dailynews
แกลลอรี่