มช. สานต่อความร่วมมือกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขยาย “โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ให้บุตรหลานเกษตรกรหรือนักเรียนผู้ที่สนใจเรียนด้านเกษตร มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

16 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 16 เดือน พฤษภาคม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย ได้ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสานต่อโครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และความชํานาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันมาอย่างยาวนานที่ผ่านมาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยข้าวล้านนา โดยมี
ความร่วมมือหลายโครงการมา อาทิ การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษาภายใต้โครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น 20 ราย นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกร การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ปรับปรุงพันธุ์ข้าว พัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวพันธุ์ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุฟางข้าว เป็นต้น

การลงนามต่ออายุในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันต่อไป ในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยต่อยอด ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในอาชีพเกษตรและสร้างรายได้ให้เกษตรกรให้ยั่งยืนต่อไป
แกลลอรี่