เชิญชวนเข้ารับการอบรมเรื่อง เขียนบทคัดย่ออย่างไรให้ปัง??

2 กรกฎาคม 2562

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Rollins School of Public Health, Emory University ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิชัย ยัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม ในหัวข้อเรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ปัง?"  วิทยากรคือ ดร. ปริญญา ภาณุเวศ จาก Rollins School of Public Health, Emory University บรรยายเป็นภาษาไทย วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-15.30 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

การอบรมในครั้งนี้ ท่านจะได้รับทราบเทคนิคต่าง ๆ จากวิทยากร ดังนี้ องค์ประกอบที่จำเป็นในการเขียนบทคัดย่อ เทคนิคการเขียนบทคัดย่อให้กระชับ ได้ใจความ ดึงดูดใจ เทคนิคการเขียนดึงดูดใจผู้อ่านและกรรมการ เทคนิคการเขียนอย่างไรให้ได้รางวัล และฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ 053 -942507 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อสมัคร 

แกลลอรี่