โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อํานาจ วัดจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัท HRD MAX จํากัด พร้อมด้วยคุณประกายดาว สุวรรณ ผู้ช่วยวิทยากร ร่วมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ให้มีความเข้าใจในแนวคิด วิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และสามารถจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง VDO Wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่