หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม SEED-CMU E-Sport Championship 2022

16 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรม SEED-CMU E-sport Championship 2022 ในวันที่ 13–14 สิงหาคม 2565
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษ 21 ได้แก่ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แก่นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย มีการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ Game ROV และ Game Valorant มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 34 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 8 คน คณะบริหารธุรกิจ 6 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 คน
แกลลอรี่