รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

6 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์)  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ในรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th

แกลลอรี่