โครงการอบรมการเตรียมสารละลายเคมี และการใช้เครื่องแก้ว ปีงบประมาณ 2566 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปีการศึกษา 2566

24 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเตรียมสารละลายเคมี และการใช้เครื่องแก้ว ปีงบประมาณ 2566 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย และการใช้เครื่องแก้วที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมสารละลายมาตรฐาน การเตรียมสารละลายตัวอย่าง การจัดเก็บตัวอย่าง การเลือกใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้เครื่องแก้วที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มีมาตรฐานแม่นยำ และน่าเชื่อถือเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่