โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัยเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

25 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 และอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษา และเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงส์ ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอางค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คุณปิยะมาศ คงถึง นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

แกลลอรี่