วิศวฯ มช. จัดประชุมวิชาการด้านพลังงาน ไทย – จีน The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy 2018

21 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย – จีน ด้านพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด “The 9th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการไทยและจีนได้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยร่วมในสาขาพลังงานทดแทน

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) และ NSFC-National Natural Science Foundation of China รวมไปถึงเพื่อวางแผนการทำวิจัยร่วมกันในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่ทั้งไทยและจีนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ในการแสวงหาความร่วมมือ รวมถึงพัฒนางานวิจัยระหว่างนักวิจัยของทั้งสองประเทศ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดเพื่อนำไปสู่การนำผลงานไปขยายผลในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมที่ตรงกับความต้องการ ทั้งยังสอดคล้องการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานนักวิจัยฝ่ายไทย พร้อม Professor Ma Longlong จาก Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences เป็นผู้ประสานงานนักวิจัยฝ่ายจีน มีนักวิจัยฝ่ายไทยจำนวน 21 คน และนักวิจัย ฝ่ายจีนจำนวน 48 คน ร่วมงาน

งานสัมมนาฯ จัดระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นประธานในพิธี ส่วนกิจกรรมในงานประชุมดังกล่าวแบ่ง 2 ส่วน คือ การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิจัยทั้งสองประเทศ การศึกษาดูงาน และการทัศนศึกษา 


แกลลอรี่