ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้การยื่น ขอรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB ในการประชุม “1st AACSB Dialogue”

5 พฤศจิกายน 2564

คณะบริหารธุรกิจ


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (CMUBS) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ ร่วมกับคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พยมยงค์ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS)ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้การยื่นขอรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB ในการประชุม “1st AACSB Dialogue” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 – 12.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom

โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุคลากรเครือข่าย Business School Network Thailand (BSNT) และผู้สนใจทั่วไป


แกลลอรี่