สู้ไม่ถอย!!! ช้างเหล็กเข็นมุ้งความดันลบเสริมกำลังหอผู้ป่วยวิกฤตสู้ COVID-19

7 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำทีมบุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ติดตั้งมุ้งความดันลบเพิ่ม จำนวน 2 ชุด แก่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน (Surgical Critical Care Unit : SCCU) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมอาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมผนึกกำลัง รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมส่งมอบเทคโนโลยีกู้วิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการ ตลอดจน ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ เข้ารับมอบเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26077
แกลลอรี่