บ้านสีแสด มช. ขอเจินจวนนุ่งผ้าเมือง อู้กำเมืองสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พุทธศักราช ๒๕๖๗

11 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ตลอดเดือนเมษายน 2567 
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญทุกท่านแต่งกายพื้นเมืองและพูดคำเมือง
ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และสืบทอดมรดกล้านนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
.
ขอเจินจวนนุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง
สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พุทธศักราช ๒๕๖๗
จุ้มน้ำ เย็นก๋าย ม่วนใจ๋ หมู่เฮา...จาวบ้านสีแสด

แกลลอรี่