ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร นำผู้แทนคณะทำงาน เข้าดูงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับมาปรับใช้ เพื่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารของคณะต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และร่วมพูดคุย ตลอดการดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565
แกลลอรี่