คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 และ ครั้งที่ 56

12 มกราคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 และ ครั้งที่ 56
.
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และ ครั้งที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองและครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 คณะฯ มีผู้สำเร็จการศึกษา แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 13 คน ระดับปริญญาโท 60 คน และ ระดับปริญญาตรี 102 คน รวม 175 คน ในจำนวนดังกล่าว ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 24 คน เกียรตินิยม อันดับสอง 29 คน รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง 3 คน รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญเงิน 21 คน
.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 คณะฯ มีผู้สำเร็จการศึกษา แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 16 คน ระดับปริญญาโท 51 คน และ ระดับปริญญาตรี 171 คน รวม 238 คนในจำนวนดังกล่าว ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 35 คน เกียรตินิยมอันดับ สอง 37 คน รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง 6 คน รางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญเงิน 29 คน
.
ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จอีกครั้ง และ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอำนวยอวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงาน ทำการสิ่งใดขอให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลในทุกด้าน ทั้งด้านครอบครัว ส่วนตัว และ อาชีพการงาน ทำงานด้วยความสุข ขอให้ในทุกความสำเร็จนำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว คณะฯ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่สำคัญอย่างยิ่งคณะพยาบาลศาสตร์แห่งนี้ ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นของทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ
.
ท้ายนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างท้าทายรอบด้านทำให้คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลา เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยผ่านการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะฯ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ขอบคุณและสวัสดีครับ
แกลลอรี่