มช. ร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าฟางข้าว แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เกษตรกรและชุมชน พร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

5 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและบริการชุมชน โครงการ “การเพิ่มมูลค่าฟางข้าวด้วยนวัตกรรมการผลิตแผ่นเยื่อฟางข้าวและวัสดุก่อสร้างมวลเบาเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือจากนักวิจัยหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ และสถาบันนโยบายสาธารณะ โดยมี ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อส่งต่อและขยายพื้นที่ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวในการลดปัญหาหมอกควันในภูมิภาค และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าวสู่เกษตรกรและชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยกิจกรรมหลักภายใต้โครงการจะเป็นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นักวิจัยได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา จากการผลิตเส้นใยฟางข้าวอัดแผ่นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ และการผลิตวัสดุก่อสร้างมวลเบารูปแบบต่าง ๆ รวมถึง สร้างแนวทางในการกำหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ลดภาวะมลพิษที่เกิดจากการเผาฟางในพื้นที่เป้าหมาย ไปพร้อม ๆ กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานรากของไทยให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio Economy) โดยโครงการนี้จะสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหลือใช้ในแปลงนาให้เป็นศูนย์ (zero waste) จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการจากการเผาฟางข้าวของเกษตรกรมาเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Circular Economy)

การลงนาม โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี และคุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา แพร่ และ น่าน) รวมถึงคณาจารย์ นักวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#CMU #ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDGs #CMUSDG7 #CMUSDG9 #CMUSDG13 #CMUSDG17

แกลลอรี่