มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

21 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2564 เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศไทย ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นที่ประจักษ์ทางด้านการสาธารณสุขนานัปการ ยังประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งล้วนเป็นงานที่ยากยิ่งและต้องอาศัยเวลาที่ต่อเนื่องยาวนาน จึงบรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงเป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่วงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่