คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเอกสารผ่านระบบ CMU e-Document ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

27 ตุลาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเอกสารผ่านระบบ CMU e-Document โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี โศจิธรรมพร เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณอัจฉราวรรณ อินทรส หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเอกสารผ่านระบบ CMU e-Document ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

แกลลอรี่