รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ The BCG Initiative @CMU Mae Hia

16 มิถุนายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant) และ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ The BCG Initiative @CMU Mae Hia ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดงานวิจัยที่มุ่งเป้าและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน CMU BCG Platform @ Mae Hia โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี และผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ร่วมให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ดังกล่าว
แกลลอรี่