โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

3 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในสิทธิการเบิกจ่าย แนวทางในการเบิกค่ารักษาพยาบาลและขั้นตอนในการขอใช้สิทธิ์ที่ถูกต้อง โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ คุณรสธร พร้อมเที่ยงตรง หัวหน้างานเดือนและสวัสดิการ กองคลัง, คุณกาญจนา เทพาคำ นักการเงินและบัญชี กองคลัง, คุณจีราพร ต้อตานา พนักงานปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล, คุณปัทมา วงษ์สุน พนักงานปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล และคุณสุริยา ตาสิติ พนักงานปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่