รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 ของกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ตำแหน่งรองอธิการบดี สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


กองทุนอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบสำหรับผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนอธิการบดี โดยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ที่มีสถานะเทียบเท่ากัน เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในบรรดาผู้บริหารและประชากรมหาวิทยาลัยโดยทั่วกัน รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานขององค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ ตลอดจนมีพัฒนาการในด้านการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท แบ่งเป็น รางวัลเงินสด 50,000 บาท และทุนส่งเสริมการพัฒนาการเป็นผู้บริหาร ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัย ในวงเงิน 50,000 บาท

ผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 ทั้ง 2 ท่าน จะเข้ารับมอบรางวัลในงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563

แกลลอรี่