คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 ตุลาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่าบบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CMU - ITA) เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่