การจัดการบรรยายในหัวข้อ CMU HPC ERAWAN การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย

28 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC) และโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชน โดยการจัดการบรรยายในหัวข้อ CMU HPC ERAWAN การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต กล่าวเปิดการสัมมนาใน Section 1 (ภาคเช้า) และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการสัมมนาใน Section 2 (ภาคบ่าย) โดยมีรศ. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ร่วมการสัมมนา ภายใต้การสนุบสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อพัฒนาแพลตฟอล์มระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง บริการจัดการข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบทางสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง ในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการประมวลผล HPC (High Performance Computing) เป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาประมวลผลพร้อมๆกัน รวมถึงมีการนำ GPU (Graphic Processing Unit) เข้มาช่วยในการคำนวณทางสมการคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน ช่วยประมวลผลให้ได้คำตอบที่มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
แกลลอรี่