เจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Toyama Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

12 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้แทนและทีมนักวิจัย จาก Toyama Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำโครงการวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติ และการสร้างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
.
ผู้เข้าร่วมประชุมจาก Toyama Prefectural University ประกอบด้วย
1. (Online) Dr. Hiromi Matsui, Dean Faculty of Nursing, Prof. of Midwifery
2. (Online) Dr. Pingping Zhang, Prof.of Geriatric Nursing, Chairman, International Exchange Committee, Faculty of Nursing
3. (Online) Ms.Haruna Nakamura, International Exchange Committee Secretariat
4. (Face-to-face) Dr. Nobuko Shimizu, Associate Prof, Department of Public Health Nursing
5. (blind interpreter) Ms. Yoshimi Horiuchi

แกลลอรี่