หารือเรื่องดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิ์งานวิจัยลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาว

16 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และ อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว ได้ประชุมหารือร่วมกับคุณณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ์ และคุณรัชวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์ ประธานก่อตั้ง และประธานบริหาร บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อหารือเรื่องดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิ์งานวิจัยลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์เส้นไข่ขาว ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่