คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เปิดช่องทางออนไลน์ถามตอบเกี่ยวกับ COVID-19

30 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล่าสุดมีการติดเชื้อและขยายความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลก เพราะการติดเชื้อนี้ค่อนข้างง่าย ติดต่อผ่านการหายใจและการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่งที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และพร้อมไขทุกข้อคำถามเกี่ยวกับ COVID-19 "อยู่บ้านปลอดภัย..สงสัยถามมา" โดยมี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ อาทิ ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ รศ.ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ และ รศ.ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น พร้อมให้คำตอบและให้ข้อแนะนำดี ๆ ทางเฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/fnursecmu
แกลลอรี่