รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างคลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (จรัส สืบแสง) ประจำปี พ.ศ.2565 สายวิชาการ

4 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างคลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (จรัส สืบแสง) ประจำปี พ.ศ.2565 สายวิชาการ จากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 27 (The 14th VPAT Regional Veterinary Congress - VRVC 2022) วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

        โดยรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างคลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยงแห่งปี (จรัส สืบแสง) มอบให้สัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ที่ทุ่มเทให้กับการตรวจรักษาสัตว์ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพ มีการบริการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการเพิ่มพูนและพัฒนาตัวเองด้านความรู้ทางสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ โดยขั้นตอนการสรรหามาจากการเสนอชื่อจากสัตวแพทย์ทั่วประเทศ และ ทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยตั้งขึ้นมา ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าในวิชาชีพสัตวแพทย์

แกลลอรี่