รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

28 ธันวาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566
รางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) (สาขาสังคมวิทยา) ผลงานเรื่อง ส่วยชายแดน : มานุษยวิทยากับการศึกษาคอร์รัปชัน
แกลลอรี่