อาจารย์พยาบาล มช. ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 2023 Yonsei International Nursing Conference, Seoul Korea

6 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิทสุทธิ์ธนานนท์ และ อาจารย์สุกฤตา ใจชมชื่น อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ the 2023 Yonsei International Nursing Conference (2023YINC): Person centered, Technology-driven, Health care innovation toward health equity ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2566 ณ Grand Ballroom, Baekyang Nuri, Yonsei University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิทสุทธิ์ธนานนท์ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ oral Presentation เรื่อง "Occupational health and safety literacy on safe work behaviors and work-related injuries among waste collectors in Thailand" และ อาจารย์สุกฤตา ใจชมชื่น นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ E-poster Presentation (Abstract-053) เรื่อง "Development of the eye strain prevention toolkit from using digital devices among preschool children: design-based research"

แกลลอรี่