วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยือนบริษัท Yogoy ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

21 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยือนบริษัท Yogoy ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเยือนบริษัท Yougoy Company ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นบริษัท Start-up ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 โดยทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องดื่มต่าง ๆ เช่น ชานม และชาผลไม้สด เป็นต้น โดยการเยือนในครั้งนี้ คณะทำงานได้มีโอกาสหารือโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทีมผู้บริหารบริษัท Yougoy
โดยผู้เข้าร่วมการหารือความร่วมมือดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
2. อาจารย์ ดร.ธนารัตน์  รัตนดำรงอักษร  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
3. อาจารย์ ดร.อนิวัตติ์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
4. นายอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร นักจัดการงานทั่วไป ด้านกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
5. นางสาวธันยพร  ศรีวิชัยลำพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ด้านวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
6. นางสาวอุษนีย์  พงศาวลีศรี เลขานุการ ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นาย Zhang Jinming ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

และผู้เข้าร่วมจากบริษัท Yogoy ประกอบด้วย
1. Mr. Shou Yang (CEO, Brand Founder)
2. Ms. Jianying Cen (Manager Yunnan Small and Micro Enterprise Entrepreneurial Park)
3. Ms. Lin Cheng (Deputy General Manager Yunnan Small and Micro Enterprise Entrepreneurial Park)
4. Ms. Cemei Li (Overseas Manager)
5. Mr. Fei Huang (Brand Deputy GM)
ทั้งนี้ คณะทำงานได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและหลากหลายของบริษัท จึงได้มีการประชุมเพื่อหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน เช่น การส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นนักศึกษาฝึกงานในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในองค์กรต่างประเทศ และสร้างเสริมทักษะด้านภาษาจีนอีกด้วย
แกลลอรี่