ให้การต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

6 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกจากอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านวิจัย ตำรา วารสาร บริการวิชาการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์บริการพยาบาล ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวิลาวัณย์ เสนารัตน์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่