ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023

7 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ณ National Sun Yat-Sen University ไต้หวัน กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หมดเขตการรับสมัครจนถึงวันที่ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EuGlkvI5VyZKnSvSb5eEBuYBKcneHhEv2WwvRBtVRyYUbg?e=0WnE9h