วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดทำประกัน COVID-19 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบให้บุคลากรและนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

11 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดทำประกัน COVID-19 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มอบให้บุคลากรและนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

ระยะเวลาคุ้มครอง 30 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2565

สิทธิประโยชน์

- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 : รับเงิน 100,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 :
30,000 บาท/ปี (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกเงินชดเชยรายได้)
- การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 : วันละ 1,500 บาท (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล)
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน) : 10,000 บาท/ปี