อาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

22 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิทย์ โชตินันท์ สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
แผนงาน “การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับไก่พื้นเมืองไทยสู่สัตว์เศรษฐกิจ และยกระดับกระจายรายได้สู่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย”
แกลลอรี่