คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

10 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อพบปะหารือแนวทางในการให้ความร่วมมือในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ วิจัย และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ในโอกาสนี้ได้แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่