สื่อสารฯ มช. ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Paneda Tech AB พัฒนาระบบเตือนภัยผ่านระบบวิทยุดิจิทัล

3 ตุลาคม 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท Paneda Tech AB โดยมีรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณอนุพล เตจ๊ะวันโน และ Mr.Lars Peder Lundgren บริษัท Paneda Tech AB จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัย เช่น ปัญหาฝุ่นควัน (Air Quality Index (AQI) real time warning system) ผ่านระบบ Digital Radio Broadcasting Technology (FM RDS/TMC, TGEC, Hybrid radio and Stream radio) วางแผนนำร่องทดสอบระบบที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) เตรียมพร้อมรายงานคุณภาพอากาศผ่านระบบวิทยุดิจิทัลรับฝุ่นควันแรกของปี

     นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อวิทยุในยุคดิจิทัลและวิทยุดิจิทัลกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เช่น ปัญหาฝุ่นควัน การรายงานสภาพการจราจรในรูปแบบตัวอักษรวิ่งผ่านบนหน้าปัดเครื่องรับวิทยุหรือเป็นเสียงเตือนด้วยเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+ รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและการประยุกต์ใช้งานในอนาคต วิทยากรโดย Mr.Lars-Peder Lundgren, Marketing Director, Paneda ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 – 11:15 น. ณ ห้อง MCB 2306 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     รศ.ธีรภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางวิทยุดิจิตอลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษรวิ่งแจ้งเตือนผ่านหน้าปัดวิทยุระบบดิจิทัลหรือจอมอร์นิเตอร์ เสียงข้อมูลการแจ้งเตือน โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควันหรือหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือที่เป็นปัญหาทุกปี ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนทราบสถานการณ์ทันทีและเฝ้าระวังตัวเองหากได้รับการแจ้งเตือน ในอนาคตจะมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ส่วนระยะนำร่องนี้ทางสถานีวิทยุฯ FM100 จะทดลองแจ้งข่าวสารข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อน คาดหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐด้านการแจ้งเตือนภัยจะได้นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากที่สุด


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่