ต้อนรับผู้บริหารจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine Japan

11 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Noboru Inoue, D.V.M. Ph.D. Executive Vice President (Research & International Cooperation) OIE Reference Laboratory Expert (Surra), Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Japan โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทย์ ร่วมต้อนรับ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่