มช. เป็นอันดับ 350 ของโลก ด้านชื่อเสียงการเรียนการสอน (World Teaching Reputation) จากการจัดอันดับของ Round University Ranking (RUR) 2020

2 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 Round University Ranking (RUR) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี ค.ศ.2020 หรือ RUR World University Ranking 2020 โดยใช้ข้อมูลจาก Clarivate Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล การจัดอันดับของ RUR ใช้หลักเกณฑ์ 20 ตัวชี้วัด ซึ่งแบ่งเป็นการจัดอันดับ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน (Teaching), ด้านการวิจัย (Research), ด้านความหลากหลายของความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 11 แห่ง ที่ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ อันดับที่ 12 ของอาเซียน และอยู่ในอันดับที่ 607 ของโลก ซึ่งขึ้นมาจากปีที่แล้วถึง 62 อันดับ (ปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 669) ซึ่งภาพรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำคะแนนได้ดีขึ้น ทำให้สามารถขยับอันดับจากอันดับที่ 6 ของประเทศ คะแนนรวม 34.243 คะแนน เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ คะแนนรวม 39.127 คะแนน ในปี 2020 นี้     

นอกจากผลของการจัดอันดับดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังทำคะแนนได้ดีด้านการเรียนการสอน (Teaching Ranking) ในตัวชี้วัด World Teaching Reputation อยู่ในอันดับ 350 ของโลก รวมถึงด้านการวิจัย (Research) ในตัวชี้วัดด้าน World Research Reputation อยู่ในอันดับที่ 501 ของโลก ซึ่งจากคะแนนและลำดับที่ก้าวกระโดดในเพียงข้ามปี ชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ส่วนงานวิชาการออกแบบหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลให้คะแนนและการจัดอันดับในด้านการสอน (Teaching Ranking) ในตัวชี้วัดด้าน World Research Reputation เป็นอันดับที่ 350 ซึ่งขยับขึ้นถึง 11 อันดับ จากในปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 361 ของโลก

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลักดันการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในโครงการต่างๆ ร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เกิดการวิจัยบูรณาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพสู่การใช้ประโยชน์ต่อประเทศและชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากความเข้มแข็งและความตั้งมั่นที่ชัดเจน จึงทำให้คะแนนด้านการวิจัย (Research) ในตัวชี้วัดด้าน World Research Reputation อยู่ในอันดับที่ 501 มีลำดับที่สูงขึ้นถึง 24 อันดับ จากปี 2019 อยู่ในอันดับที่ 525 ของโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการให้ศึกษาควบคู่กับการสร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลิตบัณฑิตคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนถึงเจตนารมณ์และปณิธานอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาหาแนวทางที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อเกณฑ์และตัวชี้วัด ส่งผลต่อการยกระดับคะแนนและอันดับให้สูงขึ้น และเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานในรระดับนานาชาติแกลลอรี่