พิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5

2 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก กล่าวต้อนรับผู้ฝึกอบรม ซึ่งจะร่วมปฏิบัติงานหน่วยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565
 
แกลลอรี่