ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima ประเทศ อินเดีย

21 สิงหาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมวิจัย เข้าเยี่ยม Nagaland University , Kohima Campus เมือง Kohima ประเทศ อินเดีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการจัดสัมมนา เพื่อสานความสัมพันธ์ภายใต้ MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต โดยมี Prof. Glenn T. Thong Pro-Vice Chancellor, Prof. N. Venuh Deptt. of History & Archaeology, Prof. Vijay Kumar Vidyarthi, Dean of School of Engineering & Technology, Prof. Dr. Temjensosang Director, Research Development and Consultancy และ Prof. Tiatoshi Jamir ให้การต้อนรับคณาจารย์และทีมวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย จากอินเดียสู่ล้านนา : ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนิเวศเกษตรผสมผสานแบบ "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" เพื่อการเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนต้นแบบ นวัตวิถีเกษตรยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีกทั้งได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก นักศึกษาระดับปริญญาเอก คุณ Repz Tzudir และ Kete Neihu ,PhD. scholars of school of social science, Nagaland University ให้การสนับสนุนดูแลในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยภายในหมู่บ้าน
แกลลอรี่