การอบรมโครงการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การเฝ้าระวังการทุจริต

2 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การเฝ้าระวังการทุจริต ซึ่งได้ดำเนินการลงนามโครงการดังกล่าวร่วมกัน เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุมัติให้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ ปลูกจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ มีวัฒนธรรมสุจริต ให้แก่นักศึกษา บุคลากร ประชาชน ชุมชน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานขอเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสุจริต ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่