กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. - ม.อ. - มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6

2 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ และ อาจารย์ ดร.ชลาลัย ใจแสน เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. - ม.อ. - มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
.
ซึ่งกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ได้จัดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง University in the Future โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานได้จัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 8 ประเด็นย่อยได้แก่ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, ด้านการบริหารต้นทุนองค์กรภายใต้วิกฤตและความท้าทาย, การบริหารจัดการองค์ความรู้ภายใต้ความแตกต่างระหว่างวัย, การพัฒนานักศึกษา Generations ใหม่, The Future of Higher Education after Covid-19, การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อนำไปสู่ Digital Transformation, เครือข่ายความร่วมมือความสุจริตทางวิชาการ, ห้องสมุดดิจิทัล
แกลลอรี่