นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 3 ประจำปีการศึกษา 2561

26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมจิตใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ให้มีทักษะการจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ของตนเอง โดยยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนา สามารถนำหลักคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ทั้งทางกาย วาจา และใจ สามารถดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น เกิดความยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครูต่อไป ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูธีรสุตพจน์ (อาจารย์ ดร. พระมหาสง่า ธีรสังวโร) และคณะ บรรยายเชิงอภิปรายเรื่อง "ศึกษาศาสตร์ สร้างคนดีเพื่อแผ่นดิน" อาจารย์ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และคณะ บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ครูดีมีภาวะผู้นำ จัดกิจกรรมจิตอาสา" คณาจารย์จากสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทักษะการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง" และ นายเกื้อกูล ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนวัดเทพาราม และ นาวสาวอรวรรณ ปาวัณณะ ครูโรงเรียนบ้านสันทราย บรรยายเชิงอภิปรายเรื่อง "ครูดี มีจิตอาสา นำพาความสุข" 
แกลลอรี่