ร่วมหารือกับ บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด และบริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด เพื่อวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2567

7 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ รักษาการแทนรองคณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย และ อาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร ร่วมหารือกับ บริษัท เกรทฮิลล์ จำกัด และบริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด เพื่อวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร "Hard Skills" ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ โลจิสติกส์ ที่ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม และหลักสูตร "Soft Skills" ทักษะสำคัญที่มุ่งเติมเต็มสมรรถนะของการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน
แกลลอรี่